Ethische code voor de ZKM-Professional

Richtlijnen voor leden van de ZKM Vereniging (Vereniging voor ZKM-Professionals), in hun hoedanigheid als ZKM-Professional; te gebruiken naast de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Deze ethische code is een samenvatting van richtlijnen en adviezen om de coaching en begeleiding via de Zelfkonfrontatiemethode op een kwalitatief hoog professioneel peil te houden.ZKM-Professionals ontvangen bij hun inschrijving als lid van de ZKM Vereniging een exemplaar van deze code en worden geacht hiermee schriftelijk in te stemmen.

Basisprincipes

Leden van de ZKM Vereniging houden zich in hun beroepsuitoefening als consultant, coach, begeleider, trainer en supervisor aan de NIP-code voor Psychologen, die door de ZKM Vereniging als code wordt gehanteerd.

Zij streven ernaar te handelen in overeenstemming met de intenties van deze genoemde code en de daarin verwoorde basisprincipes:

Integriteit
De ZKM-Professional streeft naar integriteit in en de toepassing van de ZKM. In zijn handelen betoont de ZKM-Professional eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

Respect
De ZKM-Professional toont respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van de betrokkene en bevordert de ontwikkeling daarvan. Hij respecteert het recht van de betrokkene op privacy en vertrouwelijkheid. Hij respecteert en bevordert diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de ZKM-Professional en met de wet.

Deskundigheid
De ZKM-Professional streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

Verantwoordelijkheid
De ZKM-Professional onderkent zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkene, zijn omgeving en de maatschappij. De ZKM-Professional is verantwoordelijk voor zijn professioneel handelen en zorgt ervoor, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt.

Klachtenbehandeling

Klachten over leden van de ZKM Vereniging in hun hoedanigheid als ZKM-Professional worden behandeld door het bestuur van de ZKM Vereniging, dat een onafhankelijke commissie van drie leden instelt. In deze commissie is ten minste één bestuurslid vertegenwoordigd en één door het betrokken ZKM Vereniging-lid aan te wijzen lid. Het derde commissielid wordt met beider instemming gevraagd. Bij de behandeling van klachten wordt onderzocht in hoeverre er overtredingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de in de eerder aangeduide NIP-code vermelde regels en normen. Uitspraken van deze commissie zijn bindend voor de ZKM-Professional. Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de ZKM Vereniging. Zie Bestuur & Organisatie ZKM Vereniging voor de emailgegevens.

Susanne is sinds 2007 ZKM-consultant® en als zelfstandige werkzaam. Susanne staat bekend als transparant en energiek. Door haar uitnodigende houding gaan mensen als vanzelf met haar in gesprek en begeleidt zij hen bij het ontrafelen van problemen. Haar natuurlijke talent is om zaken van verschillende kanten te belichten. Ze is op haar best als mensen of teams vast dreigen te lopen en op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Susanne is in staat vanuit haar open mind en geloof in ieders persoonlijke talenten, mensen optimaal tot hun recht te laten komen. Haar veelzijdige ervaring en onderzoekende vaardigheden helpen bij het creëren van een ander perspectief. Susanne is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente, als inspecteur van politie aan de Nederlandse Politieacademie en als ZKM-consultant®. Ze heeft ervaring als sociaal wetenschappelijk beleidsonderzoeker, organisatie-adviseur en leidinggevende bij de Nederlandse politie. Ingewikkelde zaken vertaalt ze naar heldere communicatie. Sinds 2008 werkt zij als persoonlijk coachen als onderzoeker. In haar coaching werkt zij vanuit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk. De ZKM en PPR staan daarin centraal. Op basis hiervan ontdekken mensen zelf hun kwaliteiten, drijfveren en onbewuste gedragspatronen. Susanne gelooft niet in een ‘quickfix’ en neemt de tijd om te verdiepen en verankeren. Thema’s zijn: talentontwikkeling, teamcoaching, werkstress, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling. Voor meer informatie: www.susanneholtackers.nl   

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer