Effectiviteit van en tevredenheid over het ZKM proces

 

 

 

Anke Abels en Margreet Poulie

 

 

Effectiviteit van en tevredenheid over het ZKM proces

Anke Abels en Margreet Poulie

 

ZKM Coaches zeggen "Ik werk graag met de ZKM omdat die methode werkt".  Wat zeggen hun coachees daarover? Professionals die met deze methode werken hebben de laatste jaren grondig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hun dienstverlening.

In 2012 heeft de ZKM vereniging een nieuwe evaluatievragenlijst in gebruik genomen en vanaf dat moment naar zo veel mogelijk van hun  coachees gestuurd die het ZKM traject doorlopen. Er werden parallel ook vragenlijsten voorgelegd die de veranderingen konden volgen. Er is gekozen voor een bestaande vragenlijsten die Levenstevredenheid (Diener, Emmons, Lar Sem en Griffin, 1985) en
Zelfbeeld meten (Rosenberg, 1979). Van 106 coachees konden in 2013-2014 alle gegevens verzameld worden.

Deze vragenlijsten worden vooraf aan het traject uitgestuurd als nulmeting zodat er gekeken kan worden hoe coachee op levenstevredenheid en zelfbeeld scoort voordat men begint met het traject. Na het ZKM traject wordt zowel de evaluatielijst als de vragen van de voormeting voor een tweede keer toe gestuurd om te zien hoe coachees na het traject scoren. Door deze tweede meting kan verandering in levenstevredenheid en het zelfbeeld, zowel positief als negatief, gemeten worden. Onderdelen van de evaluatielijst zijn naast de vraag over algemene tevredenheid, vragen over de relatie met de coach, de ervaren persoonlijke ontwikkeling en het ervaren effect. Ten slotte wordt de coachee na een jaar na afsluiting van het ZKM traject, voor een derde maal verzocht om vragen in te vullen, om het lange termijn effect te meten. Die derde meting zullen wij in dit artikel nog niet behandelen omdat op moment van deze publicatie dat onderzoek nog in uitvoering is.

Voormeting Eerste nameting Tweede nameting na jaar
Zelfbeeld (positief en negatief) Zelfbeeld (positief en negatief) Zelfbeeld (positief en negatief)
Levenstevredenheid Levenstevredenheid Levenstevredenheid
  Relatie met de coach  
  Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling
  Ervaren effect Ervaren effect
  Algemene Tevredenheid Algemene Tevredenheid

Er werden 5 vragen onderzocht.

 1. In hoeverre zijn de levenstevredenheid en het zelfbeeld van coachees veranderd na het ZKM traject?
 2. In welke mate dragen verandering in Levenstevredenheid en Zelfbeeld bij aan de Persoonlijke Ontwikkeling en het Ervaren Effect van  ZKM-coachees?  
 3. In hoeverre ervaren coachees Persoonlijke Ontwikkeling, Effect  van en Tevredenheid over het ZKM proces? Hoe waarderen zij de Relatie met de coach?
 4. Wat is de samenhang tussen de Relatie met de coach, de Persoonlijke ontwikkeling en het Ervaren effect?
 5. Welke van de onderzochte variabelen dragen significant bij aan Persoonlijke ontwikkeling, Ervaren Effect en Tevredenheid van ZKM coachees?


Vraag 1. Verandering Levenstevredenheid en het zelfbeeld van coachees na het ZKM traject

In hoeverre verandert de levenstevredenheid van coachees en hun zelfbeeld na het ZKM traject? Het zelfbeeld wordt daarbij opgedeeld in een positieve en een negatieve component.

Tabel 1. T-toets getoetst tegen een schaalgemiddelde van 3.

T-toets
Begrippen Gemiddelde T-waarde Vrijheidsgraden (df) Significantie
Levenstevredenheid voormeting 3,87 9,40 105 .000
Levenstevredenheid nameting 4,58 20,37 105 .000
Zelfbeeld Negatief voormeting 3,97 18,92 105 .000
Zelfbeeld Negatief Nameting 2,23 -8,81 105 .000
Zelfbeeld Positief voormeting 2,28 -1,12 105 .263
Zelfbeeld Positief Nameting 4.42 33,44 105 .000

 

 

 

 

 

Resultaten deel 1.

Levenstevredenheid
Om te beginnen moet gezegd worden dat de onderzochte klanten begonnen met een gemiddelde score die boven het gemiddelde (3) ligt. Ondanks dat vrij hoge begin laat het verschil tussen de levenstevredenheid voor en na het ZKM traject een duidelijke stijging zien. Zie tabel 1. Men kan zeggen dat coachees na het proces een hogere levenstevredenheid rapporteren.

Zelfbeeld
Vooraf geven de onderzochte coachees aan een relatief negatief zelfbeeld te hebben. De gemiddelde score ligt significant hoger dan ( 3,97) het schaalgemiddelde van 3. Na het ZKM traject blijken coachees veel minder negatief over zichzelf te denken. Het gemiddelde ligt nu significant onder (2,23) het schaalgemiddelde. Zie tabel 1.

Het positieve deel van het zelfbeeld is een iets ander verhaal. Vooraf wijkt het positieve zelfbeeld niet significant af van het schaalgemiddelde. Na het ZKM traject beschrijven zij zichzelf wel significant positiever (4,42) dan het schaalgemiddelde. Zie tabel 1.

Conclusie vraag 1

Levenstevredenheid

Na het ZKM traject zijn coachees meer tevreden over en met hun leven. Ze kijken minder negatief naar zichzelf en gaan meer het positieve beeld van zichzelf benadrukken.

Zelfbeeld
Na het ZKM traject lijkt vooral het negatieve zelfbeeld te zijn afgenomen en zijn coachees zichzelf meer positief gaan beschrijven op de vragenlijst.

Vraag 2. In welke mate dragen verandering in Levenstevredenheid en Zelfbeeld bij aan de Persoonlijke Ontwikkeling en het Ervaren Effect van  ZKM-coachees?

In een tweede deelonderzoek wordt gekeken of de veranderingen in de levenstevredenheid en het zelfbeeld toe te schrijven zijn aan dat ZKM traject.  Er zijn een aantal deelvragen te beantwoorden.

 1. In welke mate dragen verandering in Levenstevredenheid, Zelfbeeld bij aan de Persoonlijke ontwikkeling van de ZKM-coachees?
 2. In welke mate dragen verandering in Levenstevredenheid en Zelfbeeld bij aan het ervaren effect van de ZKM-coachees?         

Om deze deelvragen te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van een meervoudige regressieanalyse.

Deelvraag 2.1

In welke mate dragen verandering in Levenstevredenheid, Zelfbeeld bij aan de Persoonlijke ontwikkeling van  ZKM-coachees?               
Uit de regressieanalyse blijkt dat één van de variabelen namelijk Zelfbeeld nameting (p<.001) significant samenhangt met de Persoonlijke Ontwikkeling. De andere variabele Levenstevredenheid blijkt niet significant bij te dragen aan de Persoonlijke ontwikkeling. Voor een overzicht van de resultaten van de regressieanalyse zie tabel 2.                

Tabel 2. Verband tussen Levenstevredenheid, Zelfbeeld nameting en persoonlijke ontwikkeling.

Correlatiecoëfficiënten
  Ongestandaardiseerde coëfficiënten Gestandaardiseerde coëfficiënten
  B Standaard afwijking Beta t Significantie
Levenstevredenheid ,124 ,067 ,189 1,850 ,067
Zelfbeeld nameting ,499 ,104 ,490 4,795 ,000

Deelvraag 2.2

In welke mate dragen verandering in Levenstevredenheid en Zelfbeeld nameting bij aan het ervaren effect van ZKM-coachees?             
Ook uit deze analyse blijkt ook dat de variabele Zelfbeeld nameting (p<.005) significant samenhangt met het Ervaren Effect van het ZKM-traject. De andere variabele Levenstevredenheid draagt ook hier niet significant bij aan het Ervaren Effect. Voor een overzicht van de resultaten van de regressieanalyse zie tabel 3.        

Tabel 3. Verband tussen Levenstevredenheid, Zelfbeeld nameting en Effect.

Correlatiecoëfficiënten
  Ongestandaardiseerde coëfficiënten Gestandaardiseerde coëfficiënten
  B Standaard afwijking Beta t Significantie
Levenstevredenheid ,210 ,078 ,283 2,680 ,009
Zelfbeeld nameting ,425 ,122 ,369 3,489 ,001

Conclusie vraag 2.

Uit de resultaten kan men concluderen dat het de ontwikkeling van het zelfbeeld is, dat invloed blijkt te hebben op persoonlijke ontwikkeling en het effect die coachees ervaren. Hoewel wij dat nog nader willen onderzoeken door een aantal coachees persoonlijk te interviewen, lijkt het erop dat gedurende het traject door de ontwikkeling die men doormaakt in het ZKM proces, de negatieve beelden die men vooraf over zichzelf had afzwakken en de positieve punten juist zwaarder gaan wegen en belangrijker worden. Het zijn de veranderingen in het zelfbeeld die persoonlijke ontwikkeling en effect voorspellen en niet de toegenomen levenstevredenheid.

Vraag 3. In hoeverre ervaren coachees  Persoonlijke Ontwikkeling, Effect van  en Tevredenheid over het ZKM proces? Hoe waarderen zij de Relatie met de coach?

 

Vervolgens kunnen we uit de resultaten ook lezen in hoeverre coachees Persoonlijke Ontwikkeling ervaren, hoeveel Effect ze van het ZKM proces ervaren en hoe zij de Relatie met de coach op de vragenlijst beschrijven. Voor een overzicht hiervan zie tabel 4.

Tabel 4. Gemiddelde scores coachees na het ZKM traject.

Onderdelen evaluatievragenlijst Gemiddelde score op
6 puntsschaal
Omrekening naar gemiddelde score op 10 puntsschaal
Positieve Persoonlijke ontwikkeling 4,4 7,3
Stagnerende Persoonlijke ontwikkeling 2,4 4,0
Positief Ervaren effect 4,7 7.8
Geen of negatief Ervaren effect 1,8 3,0
Relatie met de coach positief 5,3 8,8
Relatie met de coach negatief 1,6 2,6
Algemene tevredenheid 5,2 8,7

 

 

 

3.1 Persoonlijke ontwikkeling

De vragen over de persoonlijke ontwikkeling in de evaluatielijst gaan uit van een ontwikkeling in fasen van bewustzijn en handelen.

     
   

De positief gestelde vragen betreffen de volgende 5 fasen
1. Nog onwetend over mogelijke persoonlijke ontwikkeling,
2. Praten over en zoekend zijn naar persoonlijke ontwikkeling
3. Concrete plannen maken voor verandering
4. Daadwerkelijk actie ondernemen
5. Zich competent voelen in het zelf onderhouden van persoonlijke ontwikkeling.

 
 
 

De negatief gestelde vragen betreffen de volgende 2 onderdelen
1. bewust stoppen met nieuwe ontwikkeling
2. onbewust terugvallen in oude gedrag/ valkuilen van voor het ZKM proces.

 

 

Conclusie 3.1  

De gemiddelde score van 4,4 ( op 6-schaal) en items waarop coachees hoog scoren geven aan dat veel van hen rapporteren dat zij na het ZKM proces verkeren in de fase van daadwerkelijk actie ondernemen, en dat zij in zich de competentie ervaren om de ontwikkeling die in gang is gezet, zelf te kunnen onderhouden. Zie tabel 4.
 Uitspraken over stagnerende persoonlijke ontwikkeling worden minder hoog tot niet gescoord. De uitspraak die hier het hoogst scoort (3,3) is dat het soms nog lastig is om de vertaalslag te maken van zelfinzicht naar passende gedragverandering. Coachees die hier wat hoger scoren zouden zich nog in een zoekproces kunnen bevinden. (onderwerp voor nader onderzoek)

3.2 Ervaren Effect

De positief gestelde vragen betreffen uitspraken:
1. dat de doelstelling van het traject is behaald
2. dat het beter met hem/haar gaat dan voor het traject
3. dat de behaalde resultaten zelf  in stand gehouden kunnen worden
4.  dat het ZKM traject de persoon energie heeft gegeven
5. dat men door het ZKM proces zelf iets kan doen om te veranderen.
6. dat er geloof is in de mogelijkheid van zelfontwikkeling.
7. dat men de vrijheid ervaart om eigen reacties te kiezen.
 

De vragen over het Ervaren Effect  van het ZKM traject gaan uit van de volgende onderdelen.

De negatief gestelde vragen betreffen uitspraken over
1. machteloosheid met betrekking tot gewenste veranderingen
2. het leven dat wordt bepaald door factoren waarop men geen invloed heeft.
3. de ervaring dat het ZKM traject meer verwarring heeft gebracht dan duidelijkheid
4. het ontbreken van het geloof dat men zichzelf kan veranderen.

 

 

 

Conclusie 3.2  

Het ZKM traject wordt als effectief ervaren. In tabel 4 wijst  de gemiddelde score van 4,7 ( op 6-schaal)  erop  dat coachees na het ZKM proces aangeven dat zij met name positieve effecten van het ZKM traject ervaren. Alle positieve vragen scoren ruim boven het schaalgemiddelde.
De negatieve vragen komen ver beneden (gemiddeld 1,8) dat schaalgemiddelde uit. De negatief gestelde vraag die hier relatief het hoogst scoort (2,2) is dat er voor sommige klanten inderdaad bepaalde ongewenste externe factoren zijn in hun leven, waarop zij geen invloed hebben.

3.3 Relatie met de coach

Literatuuronderzoek bracht voor de vragen naar de relatie coachee -coach een driedeling naar voren om die relatie meetbaar te maken. De vragen werden zowel in positieve als in negatieve formulering aan coachees voorgelegd. De vragen betreffen:

 1. Inter-persoonlijke vaardigheden, o.a.
 • Empathie
 • Oprechtheid
 • Benaderbaarheid
 1. Communicatieve vaardigheden, o.a.
 • Luisteren/ ruimte voor stilte
 • Tact
 • Vragen
 1. Instrumentale ondersteuning
 • Omgaan met tegenspraak
 • Positieve manier van rekening houden
 • Onderzoeken van nieuwe ideeën en gedragingen

Conclusie 3.3

De kwaliteit van de gedragingen van de ZKM coach wordt op bovengenoemde aspecten zeer hoog ervaren. In tabel 4 zien we dat coachees de ZKM coach met een 5,3 waarderen op de positief gestelde vragen.  Ruim boven schaalgemiddelde.

De negatieve vragen komen ver beneden (1,6) het schaalgemiddelde uit. De negatief gestelde vraag die het hoogst scoort (2,5) is de uitspraak dat de ZKM coach ook als sturend wordt ervaren. Dit, terwijl in de positief gestelde vragen wordt aangegeven dat de coach uitnodigend, volgend, goed luisterend en in contact is. Hoewel dit in tegenspraak lijkt te zijn, denken wij de combinatie van volgend en sturend te kunnen verklaren vanuit de duidelijke structuur die het ZKM protocol volgt.

 Het ZKM proces is een heel gestructureerd protocol. Het is de vraag of het als negatief op te vatten is dat de ZKM coach ook enigszins als sturend wordt ervaren. Ook dit is een aspect dat verder uitgevraagd kan worden in persoonlijk interviews.

3.4 Algemene tevredenheid

Uit tabel 4 blijkt dat de tevredenheid van  ZKM coachees groot is. Er wordt op een 6 puntenschaal gemiddeld een 4.9 gescoord op de algehele tevredenheid over het ZKM traject.

 

Vraag 4:  Wat is de samenhang tussen  de Relatie met de coach,  de Persoonlijke Ontwikkeling en het Ervaren Effect

In veel onderzoeken naar de effectiviteit van coaching  ( de Haan en Burger, 2015) wordt gevonden dat een goede relatie met de coach een van de belangrijkste variabelen is waaruit het succes van de begeleiding kan worden voorspeld. Ook in ons onderzoek keken we naar de relatie tussen de variabelen Relatie met de coach , Persoonlijke Ontwikkeling en het Ervaren Effect.

De vraag is: Wat is de samenhang tussen relatie met de coach, de persoonlijke ontwikkelingen het ervaren effect?  Om deze vraag te beantwoorden is er een Pearsons Rangcorrelatie uitgevoerd tussen de variabelen Persoonlijke ontwikkeling, effect en de relatie met de coach.

Resultaten vraag 4.

Uit de berekening blijkt dat het Effect en de Relatie met de coach significant (p<,001) samenhangen met de persoonlijke ontwikkeling. Ook is er een significante (p<,001) samenhang tussen de Relatie met de coach en het ervaren Effect van het ZKM traject. Voor een overzicht zie tabel 5.

Tabel 5. Samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling, effect en de relatie met de coach.

Correlatie
Samenhang tussen Correlatie maat r N Significantie
Persoonlijke ontwikkeling Effect Pearson .830 106 .000
Persoonlijke ontwikkeling Relatie met de coach Pearson .503 106 .000
Relatie met de coach Effect Pearson .553 106 .000

 

Conclusie vraag 4

Evenals in andere onderzoeken vinden wij een sterk verband tussen de relatie met de coach, Persoonlijke ontwikkeling en het Ervaren effect. Coachees geven daarmee aan dat de sterke kant van de ZKM methode uitgedrukt is in de gedragingen van de ZKM coach. Dit blijkt inderdaad invloed te hebben op de persoonlijke ontwikkeling en op het effect dat coachees van het proces ervaren.

Diepte onderzoek op vraagniveau levert geen uitspringende aspecten van het gedrag van de ZKM coach op, die meer bijdragen dan andere aspecten. Alle door ons in de vragenlijst geselecteerde aspecten van de relatie zorgen als combinatie voor de gevonden samenhang. ( zie voor de aspecten 3.3)

Vraag 5. Welke van de onderzochte variabelen dragen significant bij aan Persoonlijke ontwikkeling, Ervaren Effect en Tevredenheid van ZKM coachees?

Ten slotte is er in een vijfde analyse gekeken welke componenten van de vragenlijsten het meest bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, het ervaren effect en aan de algehele tevredenheid van de ZKM coachees.

De vraag: Welke van de onderzochte variabelen dragen significant bij aan Persoonlijke ontwikkeling, Ervaren Effect en aan de Tevredenheid van ZKM coachees?

De deelvragen zijn:

 1. In welke mate dragen Levenstevredenheid, Zelfbeeld bij aan de Persoonlijke ontwikkeling van de ZKM-coachees?    
 2. In welke mate dragen Levenstevredenheid en Zelfbeeld bij aan het Ervaren Effect van de ZKM-traject?         
 3. In welke mate dragen persoonlijke ontwikkeling, relatie met de coach en effect, Levenstevredenheid - nameting  en het Zelfbeeld-nameting bij aan de algehele tevredenheid van ZKM coachees?  

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van een meervoudige regressieanalyse.

5.1 Wat draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling?

Uit de analyse blijkt één van de variabelen namelijk Zelfbeeld nameting (p<.001) significant samen te hangen met de Persoonlijke ontwikkeling na het ZKM traject. Voor een overzicht van de resultaten van de regressieanalyse zie tabel 6.

 

Conclusie vraag 5.1

Wij kunnen concluderen dat het de verandering in zelfbeeld is die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en niet het  zelfbeeld vooraf. Men kan zeggen dat of coachees nu starten met een hoog of laag positief zelfbeeld, dat dit gegeven niet uitmaakt voor de mate van persoonlijke ontwikkeling die zij ervaren na het traject te hebben doorlopen.

De verandering die men doormaakt tijdens het traject waardoor coachee zichzelf minder negatief en meer positief scoort op het zelfbeeld is het onderdeel dat significant bijdraagt aan de ervaren persoonlijke ontwikkeling na het traject. Ook deze ontwikkeling zal deel uit gaan maken van vervolgonderzoek.  Waarin via interview verder uitgediept kan worden om te kijken waar deze verschuiving vandaan komt en hoe de samenhang met persoonlijke ontwikkeling door de coachee zelf wordt verwoord.

Tabel 6. Verband tussen Levenstevredenheid nameting, Zelfbeeld voor en nameting en Persoonlijke Ontwikkeling.

Correlatiecoëfficiënten
  Ongestandaardiseerde coëfficiënten Gestandaardiseerde coëfficiënten
  B Standaard afwijking Beta t Significantie
Levenstevredenheid nameting ,124 ,067 ,189 1,850  ,067
Zelfbeeld voormeting ,039 ,080 ,063 ,487 ,627
           
Zelfbeeld nameting ,499 ,104 ,490 4,795 ,000

 

5.2 Wat draagt bij aan het Ervaren Effect?

In welke mate dragen Levenstevredenheid, Zelfbeeld-nameting bij aan het Ervaren Effect van de ZKM-traject?           

Ook uit deze analyse blijkt alleen de variabele Zelfbeeld nameting (p<.005) significant samen te hangen met het Ervaren Effect van het ZKM-traject. (zie tabel 7). Met het zelfbeeld-voormeting is geen significant verband te vinden.  Dit betekent dat het inderdaad de verandering in zelfbeeld lijkt te zijn die bijdraagt aan het ervaren effect.         

Tabel 7. Verband tussen Levenstevredenheid-nameting , Zelfbeeld voor- en nameting en Ervaren Effect.

Correlatiecoëfficiënten
  Ongestandaardiseerde coëfficiënten Gestandaardiseerde coëfficiënten
  B Standaard afwijking Beta t Significantie
Levenstevredenheid nameting ,210 ,078 ,283 2,680 ,009
Zelfbeeld voormeting -,005 ,091 ,007 -,053 ,985
           
Zelfbeeld nameting ,425 ,122 ,369 3,489 ,001

5.3 Wat draagt bij aan Algehele tevredenheid?

In welke mate dragen persoonlijke ontwikkeling, relatie met de coach en ervaren effect, Levenstevredenheid en het Zelfbeeld-nameting bij aan de algehele tevredenheid van ZKM coachees?             

Uit de analyse blijkt alleen de variabele effect (p<.001) significant samen te hangen met de algehele tevredenheid over het ZKM-traject. De variabelen persoonlijke ontwikkeling en Relatie met de coach dragen niet significant bij aan de algehele tevredenheid. Ook blijkt dat de Levenstevredenheid en Zelfbeeld van de nameting niet significant te samen hangen met de algehele tevredenheid. Voor een overzicht van de resultaten van de regressieanalyse, zie tabel 8.

Tabel 8. De bijdrage van de persoonlijke ontwikkeling, ervaren effect en relatie met de coach, levenstevredenheid nameting en zelfbeeld nameting aan de algemene tevredenheid.

Correlatiecoëfficiënten
  Ongestandaardiseerde coëfficiënten Gestandaardiseerde coëfficiënten
  B Standaard afwijking Beta t Significantie
Relatie met de coach ,332 ,222 ,140 1,496 ,138
Persoonlijke ontwikkeling -,088 ,214 -,057 -,411 ,682
Effect ,786 ,197 ,579 3,997 ,000
Levenstevredenheid nameting ,093 ,127 ,092 ,731 ,467
Zelfbeeld nameting ,285 ,198 ,182 1,440 ,153

Diepteonderzoek op vraagniveau werd gedaan. Om te kunnen bepalen welke variabelen van de samengestelde variabele ervaren effect daadwerkelijk bijdragen aan de algehele tevredenheid van de ZKM coachees,  is er voor gekozen om een meervoudige regressieanalyse te doen. Op die manier kan er worden gekeken welke specifieke items significant bijdragen aan de algehele tevredenheid en welke dit niet doen. Zie tabel 9.          

Tabel 9.  Significant verband van de losse variabelen van Effect en de Algehele tevredenheid na het ZKM traject.

Correlatiecoëfficiënten
  Ongestandaardiseerde coëfficiënten Gestandaardiseerde coëfficiënten
  B Standaard afwijking Beta t Significantie
k heb door het ZKM traject ontdekt wat ik zelf kan doen om iets te veranderen. ,258 ,079 ,322 3,257 ,002

Conclusie vraag 5.3

Uit deze analyse bleek dat het gevoel “dat men zelf iets kan veranderen” (p<.005) significant bijdraagt aan de algehele tevredenheid van coachees.

Conclusie vraag 5.

Uit de resultaten van de drie deelvragen blijkt dat alleen het zelfbeeld van de nameting significant bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en het ervaren effect. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling die men doormaakt tijdens het traject invloed heeft op het zelfbeeld dat men van zichzelf heeft, en dat die ontwikkeling in zelfbeeld een belangrijke invloed heeft op zowel de persoonlijke ontwikkeling als op het ervaren effect van het ZKM proces.. Het zal heel interessant zijn om in vervolgonderzoek te zien hoe, met de nameting na een jaar, de relaties tussen de gemeten variabelen er dan zullen uitzien.

Het gevonden resultaat dat de variabele Ervaren Effect de grootste bijdrage levert aan  de  Algemene tevredenheid en niet aan de Relatie met de coach, is een opmerkelijk resultaat dat afwijkt van resultaten die Prof de Haan rapporteert. Het betekent dat coachees, weliswaar hun ontwikkeling en het effect in verband brengen met de relatie met de coach, maar dat in dit onderzoek hun tevredenheid over het ZKM traject sterker bepaalt wordt door het effect dat zij ervan ervaren. Ook het feit dat de vraag "Ik heb door het ZKM traject ontdekt wat ik zelf kan doen om iets te veranderen" het meeste bijdraagt, wijst op het hart van de ZKM methode. Ook hier is het heel spannend en interessant hoe deze resultaten er na een jaar uit zullen zien.

 

 

 

 

 

Samenvatting


In 2012 heeft de ZKM vereniging een nieuwe evaluatievragenlijst in gebruik genomen en naar zo veel mogelijk van hun coachees gestuurd die het ZKM traject doorlopen. Er werden parallel ook betaande gevalideerde vragenlijsten voorgelegd die de veranderingen konden volgen. Van 106 coachees konden in 2013-2014 alle gegevens verzameld worden. Om een gericht onderzoek te kunnen doen zijn er 5 onderzoeksvragen opgesteld. Samengevat zijn de volgende hoofdconclusies getrokken.

Ontwikkeling zelfbeeld

Het blijkt de ontwikkeling van het zelfbeeld te zijn , dat invloed heeft op zowel de persoonlijke ontwikkeling en als het effect dat wordt ervaren van het ZKM proces. Het lijkt  erop dat gedurende het traject  de negatieve beelden die men vooraf over zichzelf had afzwakken en de positieve punten juist zwaarder gaan wegen en belangrijker worden. Het zijn de veranderingen in het zelfbeeld die persoonlijke ontwikkeling en effect voorspellen en niet de toegenomen levenstevredenheid.

Uit de vinding dat het zelfbeeld van de nameting significant bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en het ervaren effect kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling die men doormaakt tijdens het ZKM traject invloed heeft op het zelfbeeld. Het zal heel interessant zijn om in vervolgonderzoek te zien hoe, met de nameting na een jaar, de relaties tussen de gemeten variabelen er dan zullen uitzien.

Persoonlijke ontwikkeling  

Coachees  geven aan dat veel van hen na het ZKM proces verkeren in de fase van daadwerkelijk actie ondernemen, en dat zij in zichzelf  de competentie verwachten  om de ontwikkeling die in gang is gezet zelf te kunnen onderhouden.

Ervaren Effect  en Algemene tevredenheid

Het ZKM traject wordt met scores ruim boven het schaalgemiddelde als effectief ervaren en er is sprake van een hoge algemene tevredenheid.

Verbanden tussen de variabelen

Evenals in andere onderzoeken vinden wij een sterk verband tussen de relatie met de coach, Persoonlijke ontwikkeling en het Ervaren effect. Coachees geven daarmee aan dat de sterke kant van de ZKM methode uitgedrukt is in de gedragingen van de ZKM coach. Dit blijkt inderdaad invloed te hebben op de Persoonlijke ontwikkeling en op het Effect dat coachees van het proces ervaren.

Het gevonden resultaat dat de variabele Ervaren Effect de grootste bijdrage levert aan de Algemene tevredenheid en niet de Relatie met de coach, is een opmerkelijk resultaat dat afwijkt van resultaten die Prof de Haan rapporteert. Het kan betekenen dat coachees die werken in een ZKM proces in gesprek worden gebracht met zichzelf.  Het zou kunnen zijn dat  de coachee een relatie opbouwt met zichzelf, meer dan met de ZKM begeleider.  Ook de vinding  dat de vraag "Ik heb door het ZKM traject ontdekt wat ik zelf kan doen om iets te veranderen" het meest bij blijkt te dragen aan het Ervaren Effect, wijst op het hart van de ZKM methode waarin de zelfwerkzaamheid kenmerkend is.
Ook hier is het heel spannend en interessant hoe deze resultaten er na een jaar uit zullen zien en wat verder kwalitatief onderzoek via diepte-interviews ons nog meer inzicht in de resultaten van dit kwantitatieve onderzoek kan geven.  In 2016 zullen de resultaten van dit vervolgonderzoek worden gerapporteerd.

Literatuurlijst

Abels, A (2012), Onderzoek naar de ervaren tevredenheid en de zelfgerapporteerde, Fontys  Hogescholen: Eindhoven.

Abels, A., Blijlevens, T., Janssens, L., Knegsel van, S (2011), Onderzoek naar het meten van de tevredenheid na een ZKM-caochingstraject, Fontys Hogescholen: Eindhoven.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R.J. Griffin, S., (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assesment, 49(1), 71-75.

de Haan , E., Burger Y. (2015). Werk executive coaching?  De Psycholoog, nr 1

Pallant, J.,(2007),SPSS Survival Manual: A Step-by-step Guide to Data Analysis Using Spss for Windows Open, University Press: Amsterdam

Rosenberg M. (1979), Conceiving the Self.
Rosenberg self-esteem scale(RSES), developed by sociologist Dr. Morris Rosenberg,is aself-esteemmeasure widely used in social-science research.

Webster, D.M., Richter, L. en Kruglanski, A.W. (1994) ‘On leaping to conclusions when feeling tired: Mental fatigue effects on impressions primacy’, Journal of experimental Social Psychology, 32, 181-195.

 

Bronnen met betrekking tot onderzoeksmethoden en rapportage:

Allen, P., & Bennett, K. (2010). PASW Statistics by SPSS: a practical guide. Australia: Cengage Learning

Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek! Houten: Noordhoff.

Boeije, H. (2008). Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen. Den Haag: Boom.

Evers, J. (2007). Kwalitatief interviewen: Kunst én kunde. Den Haag: Lemma.

Starreveld, P.A. (2009). Verslaglegging van Psychologisch onderzoek (2e druk). Den Haag: Boom.

Verhoeven, N. (2010). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Den Haag: Boom.

Susanne is sinds 2007 ZKM-consultant® en als zelfstandige werkzaam. Susanne staat bekend als transparant en energiek. Door haar uitnodigende houding gaan mensen als vanzelf met haar in gesprek en begeleidt zij hen bij het ontrafelen van problemen. Haar natuurlijke talent is om zaken van verschillende kanten te belichten. Ze is op haar best als mensen of teams vast dreigen te lopen en op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Susanne is in staat vanuit haar open mind en geloof in ieders persoonlijke talenten, mensen optimaal tot hun recht te laten komen. Haar veelzijdige ervaring en onderzoekende vaardigheden helpen bij het creëren van een ander perspectief. Susanne is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit Twente, als inspecteur van politie aan de Nederlandse Politieacademie en als ZKM-consultant®. Ze heeft ervaring als sociaal wetenschappelijk beleidsonderzoeker, organisatie-adviseur en leidinggevende bij de Nederlandse politie. Ingewikkelde zaken vertaalt ze naar heldere communicatie. Sinds 2008 werkt zij als persoonlijk coachen als onderzoeker. In haar coaching werkt zij vanuit eigen ervaringen in de dagelijkse praktijk. De ZKM en PPR staan daarin centraal. Op basis hiervan ontdekken mensen zelf hun kwaliteiten, drijfveren en onbewuste gedragspatronen. Susanne gelooft niet in een ‘quickfix’ en neemt de tijd om te verdiepen en verankeren. Thema’s zijn: talentontwikkeling, teamcoaching, werkstress, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling. Voor meer informatie: www.susanneholtackers.nl   

Onder de naam Verte, bied ik Coaching en Traumatherapie. Bij Coaching begeleid ik mensen die vastlopen met werk of in hun persoonlijke leven. Vaak zijn dit mensen die hard werken en het beste willen voor iedereen om hen heen. Het zijn mensen die zichzelf vaak voorbijlopen, zodat bij hen vermoeidheid, stress en een gevoel van 'nooit klaar zijn' ontstaat. Bij Traumatherapie begeleid ik mensen die door een heftige gebeurtenis, moeilijke jeugd of trauma belemmering ervaren in hun leven. Die belemmering kan zowel op het werk als in het persoonlijk leven zijn." Door mijn begeleiding bij Coaching, onder andere d.m.v. de ZKM en door samen 'in de verte' te kijken naar het gewenste perspectief, ontstaat er een beweging naar verandering. Dit leidt ertoe dat iemand ontdekt wat hij of zij belangrijk vindt en de regie weer in eigen hand neemt. Je haalt, zeg maar, de 'verte' dichterbij. Hierdoor neemt de stress af, bewaak je je grenzen, ga je energiek en met plezier naar je werk en kom je met een gezonde vermoeidheid weer thuis." Door samen aan de slag te gaan met de Traumatherapie krijgen mensen de kans om een vastzittend trauma te verwerken. Hierdoor krijgen ze vaak letterlijk en figuurlijk weer ‘lucht’. Doordat het trauma ‘los’ komt, ontstaat er meer vrijheid om eigen keuzes te maken in plaats van je door je trauma te laten leiden." Wat drijft mij: "Ieder mens heeft mogelijkheden, potentie. Niemand hoeft zijn situatie zo te laten als die is. Dat is wat mij drijft. Door te onderzoeken wie je bent, wat je verlangens, overtuigingen, waarden en talenten en belemmeringen zijn, kun je opnieuw keuzes maken voor leven en werk. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn blik op de verte kan richten en kan ontdekken wat zijn verlangen is. Als je blik op de verte helder is, dan is dat de eerste stap om jouw verte dichterbij te halen." Cliënten zeggen over mij: Zeer ervaren en deskundig, straalt rust uit, hoort het verhaal achter het verhaal, ziet wat je niet zegt. Lichtvoetig, warme vakvrouw met een groot hart.  

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer
 5. (*)
  Ongeldige invoer