Algemene informatie

Gedragscode van de ZKMvereniging

Leden van de ZKM Vereniging houden zich in hun beroepsuitoefening als consultant, coach, begeleider, trainer en supervisor aan de Gedragscode van de ZKMvereniging, welke bestaat uit de volgende basisprincipes:

Integriteit
De ZKM-Professional streeft naar integriteit in en de toepassing van de ZKM. In zijn handelen betoont de ZKM-Professional eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

Respect
De ZKM-Professional toont respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van de betrokkene en bevordert de ontwikkeling daarvan. Hij respecteert het recht van de betrokkene op privacy en vertrouwelijkheid. Hij respecteert en bevordert diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de ZKM-Professional en met de wet.

Deskundigheid
De ZKM-Professional streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

Verantwoordelijkheid
De ZKM-Professional onderkent zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkene, zijn omgeving en de maatschappij. De ZKM-Professional is verantwoordelijk voor zijn professioneel handelen en zorgt ervoor, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt.

Lees meer: Gedragscode van de ZKM Vereniging

ZKM vereniging Richtlijnen Deskundigheidsbevordering

Bij deskundigheidsbevordering zijn in het kwaliteitsreglement van de ZKM Vereniging de volgende categorieën te onderscheiden:

1. intervisie en supervisie

2. opleiding via bijvoorbeeld masterclasses, workshops, lezingen, studiebijeenkomsten, opleidingen, etc.

3. zelfstudie door bijvoorbeeld het lezen van boeken, artikelen, bekijken van dvd’s, etc.

4. het geven van scholing via docentschappen en supervisierollen, het geven van workshops en masterclasses, het geven van lezingen, het doen van onderzoek en het publiceren van artikelen en boeken

De richtlijnen deskundigheidsbevordering geven inzicht in wat er verwacht wordt van een ZKM-professional om de eigen beroepskennis up to date te houden en te verbreden. Ook geven de richtlijnen concreet aan hoe dat te doen.

Deze richtlijnen zijn bedoeld een kader te bieden aan de intercollegiale bespreking van elkaars ontwikkeling in deskundigheid. Dat betekent dat het zo nodig, in samenspraak met de leden, zal worden aangepast. In deze tijd geldt het principe van de drie L’s (LLL). Life Long Learning is ook voor onze leden van essentieel belang. Het beroep van hulpverlener/coach/consultant is immers voortdurend in ontwikkeling.

Naast deze richtlijnen blijven we investeren in creatief en kritisch nadenken over dit LLL-principe en de betekenis hiervan voor alle belanghebbenden: cliënten, opdrachtgevers, zorgverzekeraars, het onderwijs en de ZKM Vereniging met haar leden,

Download de pdf met de ZKM Vereniging Richtlijnen Deskundigheidsbevordering

VvZB Statuten - gewijzigd ALV sept.2009

VvZB privacyreglement - 10 feb 2010.pdf

VvZB Kwaliteitsreglement - 24 sept 2010

VvZB Kwaliteitsbeleid - 24 sept 2010

ZKM Vereniging Privacyreglement

Tijdens een ZKM coaching traject wordt gewerkt met persoonlijke informatie van de cliënt. Ook wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma, dat een aantal statistische berekeningen uitvoert. Het is belangrijk dat de privacy van een cliënt gewaarborgd is.

De ZKM Vereniging heeft met behulp van een gespecialiseerde jurist, het ZKM Vereniging Privacyreglement opgesteld.

Het ZKM Vereniging-Privacyreglement volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ethische code voor de ZKM-Professional

Richtlijnen voor leden van de ZKM Vereniging (Vereniging voor ZKM-Professionals), in hun hoedanigheid als ZKM-Professional; te gebruiken naast de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Deze ethische code is een samenvatting van richtlijnen en adviezen om de coaching en begeleiding via de Zelfkonfrontatiemethode op een kwalitatief hoog professioneel peil te houden.ZKM-Professionals ontvangen bij hun inschrijving als lid van de ZKM Vereniging een exemplaar van deze code en worden geacht hiermee schriftelijk in te stemmen.

Lees meer: Ethische code voor de ZKM-Professional

Meer artikelen...

 1. Bij wie kunt u terecht
ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer