Algemene informatie

ZKM vereniging Richtlijnen Deskundigheidsbevordering

Bij deskundigheidsbevordering zijn in het kwaliteitsreglement van de ZKM Vereniging de volgende categorieën te onderscheiden:

1. intervisie en supervisie

2. opleiding via bijvoorbeeld masterclasses, workshops, lezingen, studiebijeenkomsten, opleidingen, etc.

3. zelfstudie door bijvoorbeeld het lezen van boeken, artikelen, bekijken van dvd’s, etc.

4. het geven van scholing via docentschappen en supervisierollen, het geven van workshops en masterclasses, het geven van lezingen, het doen van onderzoek en het publiceren van artikelen en boeken

De richtlijnen deskundigheidsbevordering geven inzicht in wat er verwacht wordt van een ZKM-professional om de eigen beroepskennis up to date te houden en te verbreden. Ook geven de richtlijnen concreet aan hoe dat te doen.

Deze richtlijnen zijn bedoeld een kader te bieden aan de intercollegiale bespreking van elkaars ontwikkeling in deskundigheid. Dat betekent dat het zo nodig, in samenspraak met de leden, zal worden aangepast. In deze tijd geldt het principe van de drie L’s (LLL). Life Long Learning is ook voor onze leden van essentieel belang. Het beroep van hulpverlener/coach/consultant is immers voortdurend in ontwikkeling.

Naast deze richtlijnen blijven we investeren in creatief en kritisch nadenken over dit LLL-principe en de betekenis hiervan voor alle belanghebbenden: cliënten, opdrachtgevers, zorgverzekeraars, het onderwijs en de ZKM Vereniging met haar leden,

Download de pdf met de ZKM Vereniging Richtlijnen Deskundigheidsbevordering

De ZKM Vereniging stimuleert het proces van continue kwaliteitsverbetering van haar leden, de ZKM-professionals. Zo wordt de kwaliteit van ZKM trajecten gewaarborgd voor cliënten. kijk ook onder het hoofdstuk kwaliteit.

De kwaliteit in een ZKM traject is verankerd in de wetenschappelijk gefundeerde ZelfKonfrontatieMethode ook wel ZelfKennisMethode genoemd en daarnaast in de opleiding tot ZKM-professional. Een door de ZKM Vereniging erkende opleiding eindigt met een certificering.

De ZKM Vereniging besteedt veel aandacht aan kwaliteitsverbetering. Hierdoor blijft de Methode in ontwikkeling, zijn de ZKM opleidingen actief bezig met het verhogen van hun kwaliteit en blijven ZKM-coaches zich na hun afstuderen professionaliseren. Deze continue aandacht voor kwaliteit gebeurt vanuit de Commissie Kwaliteit in nauwe samenwerking met de leden van de ZKM Vereniging. Sinds 2007 is het ZKM Vereniging-Kwaliteitssysteem onwikkeld.

Dat bestaat uit:

ZKM-professionals, die dat expliciet aangeven in hun overeenkomsten met cliënten/opdrachtgevers en op hun website (indien van toepassing), werken conform het ZKM Vereniging-Kwaliteitssysteem.
Zij gebruiken dit als een raamwerk om de kwaliteit van hun praktijk te toetsen en kunnen tot op zekere hoogte een persoonlijke invulling geven aan dit raamwerk, passend bij de eigen mogelijkheden, wensen en praktijkvoering. Op onze site onder "Vind een Coach" is zichtbaar aan het kwaliteitskeurmerk zkm vereniging keurmerk welke leden volledig conform het ZKM Vereniging-Kwaliteitssysteem werken.

VvZB Statuten - gewijzigd ALV sept.2009

VvZB privacyreglement - 10 feb 2010.pdf

VvZB Kwaliteitsreglement - 24 sept 2010

VvZB Kwaliteitsbeleid - 24 sept 2010

ZKM Vereniging Privacyreglement

Tijdens een ZKM coaching traject wordt gewerkt met persoonlijke informatie van de cliënt. Ook wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma, dat een aantal statistische berekeningen uitvoert. Het is belangrijk dat de privacy van een cliënt gewaarborgd is.

De ZKM Vereniging heeft met behulp van een gespecialiseerde jurist, het ZKM Vereniging Privacyreglement opgesteld.

Het ZKM Vereniging-Privacyreglement volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ethische code voor de ZKM-Professional

Richtlijnen voor leden van de ZKM Vereniging (Vereniging voor ZKM-Professionals), in hun hoedanigheid als ZKM-Professional; te gebruiken naast de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Deze ethische code is een samenvatting van richtlijnen en adviezen om de coaching en begeleiding via de Zelfkonfrontatiemethode op een kwalitatief hoog professioneel peil te houden.ZKM-Professionals ontvangen bij hun inschrijving als lid van de ZKM Vereniging een exemplaar van deze code en worden geacht hiermee schriftelijk in te stemmen.

Lees meer: Ethische code voor de ZKM-Professional

Meer artikelen...

 1. Bij wie kunt u terecht
ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer