Richtlijnen voor leden van de VvZB (Vereniging voor ZKM-Beoefenaars), in hun hoedanigheid als ZKM-Beoefenaar; te gebruiken naast de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Deze ethische code is een samenvatting van richtlijnen en adviezen om de coaching en begeleiding via de Zelfkonfrontatiemethode op een kwalitatief hoog professioneel peil te houden.ZKM-Beoefenaars ontvangen bij hun inschrijving als lid van de VvZB een exemplaar van deze code en worden geacht hiermee schriftelijk in te stemmen.

Basisprincipes

Leden van de VvZB houden zich in hun beroepsuitoefening als consultant, coach, begeleider, trainer en supervisor aan de NIP-code voor Psychologen, die door de VvZB als code wordt gehanteerd.

Zij streven ernaar te handelen in overeenstemming met de intenties van deze genoemde code en de daarin verwoorde basisprincipes:

Integriteit
De ZKM-Beoefenaar streeft naar integriteit in en de toepassing van de ZKM. In zijn handelen betoont de ZKM-Beoefenaar eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

Respect
De ZKM-Beoefenaar toont respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van de betrokkene en bevordert de ontwikkeling daarvan. Hij respecteert het recht van de betrokkene op privacy en vertrouwelijkheid. Hij respecteert en bevordert diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de ZKM-Beoefenaar en met de wet.

Deskundigheid
De ZKM-Beoefenaar streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

Verantwoordelijkheid
De ZKM-Beoefenaar onderkent zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkene, zijn omgeving en de maatschappij. De ZKM-Beoefenaar is verantwoordelijk voor zijn professioneel handelen en zorgt ervoor, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt.

Klachtenbehandeling

Klachten over leden van de VvZB in hun hoedanigheid als ZKM-Beoefenaar worden behandeld door het bestuur van de VvZB, dat een onafhankelijke commissie van drie leden instelt. In deze commissie is ten minste één bestuurslid vertegenwoordigd en één door het betrokken VvZB-lid aan te wijzen lid. Het derde commissielid wordt met beider instemming gevraagd. Bij de behandeling van klachten wordt onderzocht in hoeverre er overtredingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de in de eerder aangeduide NIP-code vermelde regels en normen. Uitspraken van deze commissie zijn bindend voor de ZKM-Beoefenaar. Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de VvZB. Zie Organisatie VvZB voor de emailgegevens.

ZKM PROFESSIONAL?
 1. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 2. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 3. E-mail(*)
  Ongeldige invoer
 4. Vraag(*)
  Ongeldige invoer